« Back

 

เสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ต 'บลูเนล' ผ้าสายห้อยเหรียญตราเกียรติยศย้อมสีครามไทยธรรมชาติ เสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ต 'บลูเนล' ผ้าสายห้อยเหรียญตราเกียรติยศย้อมสีครามไทยธรรมชาติ เสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ต 'บลูเนล' ผ้าสายห้อยเหรียญตราเกียรติยศย้อมสีครามไทยธรรมชาติ เสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ต 'บลูเนล' ผ้าสายห้อยเหรียญตราเกียรติยศย้อมสีครามไทยธรรมชาติ

Product Name : เสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ต 'บลูเนล' ผ้าสายห้อยเหรียญตราเกียรติยศย้อมสีครามไทยธรรมชาติ

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2018
Company : บริษัท ยูเนียนเฟรนด​์การ์เม้นท์ จำกัด
Designer : นาย ธีระพงศ์ ธนสารกิจ

Design Concept

แนวคิดในการออกแบบของแบรนด์ 'บลูเนล' เกิดจากความมุ่งมั่นในการทำเสื้อผ้าคุณภาพจากวัสดุธรรมชาติ โดยแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจจากความทุ่มเทของชาวบ้านช่างฝีมือไทยที่ย้อมครามธรรมชาติด้วยมือแบบวิถีดั้งเดิม​ซึ่งกำลังค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา

สำหรับบลูเนล "ธรรมชาติคือความงดงามและเรียบง่าย" เราจึงได้ใช้หลักการนี้เป็นปรัชญาหลักในการสรรสร้างงานฝีมือทุกชิ้นของเรา เราออกแบบงานฝีมือให้มีความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจในรายละเอียด เราให้ความสำคัญกับสไตล์ที่ใส่ได้ตลอดเวลา รวมถึงการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงกระบวนการผลิตงานฝีมืออันงดงาม

สำหรับแจ็คเก็ตผ้าสายห้อยเหรียญตราเกียรติยศตัวนี้ เราได้รับแรงบนดาลใจจาก “สายห้อยเหรียญตราเกียรติยศ” ซึ่งได้มอบเพื่อระลึกถึงการทำคุณความดีเช่น ความกล้าของเหล่าทหาร การทำคุณความดีเพื่อผู้อื่น หรือความสำเร็จอันเป็นคุณต่อส่วนรวม เราจึงได้นำโครงสร้างผ้าที่สวยงามและแฝงไปด้วยความหมายมาทอเป็นผืนผ้าย้อมด้วยสีครามของไทยด้วยวิธีธรรมชาติด้วยมือ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอันทรงคุณค่า ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการชุบชีวิตและรักษาให้คงอยู่สืบไป

Contact Detail

Email : phing@bluenails.co
Telephone : 022115209
Website : www.bluenails.co