NEWS &

EVENT

ยกระดับสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากลกับการประกวดระดับนานาชาติ Good Design Award 2018

13.11.2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต่อยอดสินค้าไทยที่ได้รับรางวัลการออกแบบดี DEmark เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นผ่านรางวัล Good Design Award (G-mark) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับให้สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกผ่านตราสัญลักษณ์รางวัล DEmark โดยจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่ง DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองถึงคุณภาพของสินค้า และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยกรมฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการตัดสินรางวัล DEmark โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะผ่านเข้าร่วมการประกวด G-mark ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลทางด้านการออกแบบอันทรงเกียรติรางวัลหนึ่งของโลก และยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2500 (ค.ศ.1957) โดยกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ผ่านการออกแบบที่ เยี่ยมยอด นำความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำมาใช้โดยสะดวกและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีอีกด้วย โดยรางวัล G-mark แบ่งประเภทรางวัล ได้แก่ 

1. BEST 100 จานวน 100 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นรางวัลพิเศษอีกจำนวน 32 รางวัล ได้แก่ 

1.1 Good Design Grand Award จำนวน 1 รางวัล 

1.2 Good Design Gold Award จำนวน 19 รางวัล 

1.3 Good Focus Award จำนวน 12 รางวัล 

2. Good Design Award จำนวน 1,321 รางวัล 

3. Good Design ASEAN Design Selection จำนวน 22 รางวัล 

 

โดยในปีนี้ บริษัทชั้นนำ และนักออกแบบจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 4,789 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล จำนวน 1,375 ผลงาน และมีผู้ประกอบการไทยได้รับรางวัล Good Design Award จำนวน 18 ผลงาน โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,500 คน รวมถึงผู้ประกอบการไทยเดินทางเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง อาทิเช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน เสื้อผ้าคอลเล็กชั่น S/S 2018 บริษัท Shake & Bake Studio จากัด ผลงาน Corperate Identity ของโฮสเทล Thunder bird และ Rabbithood Studio ผลงาน Little Chiangmai Guidebook เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานผู้ที่ได้รับรางวัล G-mark ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร Midtown กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ที่อยู่ในวงการออกแบบในประเทศญี่ปุ่น และจากนานาชาติ เข้าชมเป็นจำนวนมาก 

ผลจากการนำสินค้าที่ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (DEmark 2018) ที่ได้รับรางวัล G-mark จานวน 18 ผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน Good Design Exhibition 2018 ได้รับความสนใจทั้งจากนักออกแบบ บริษัทที่เข้าร่วมแสดงผลงาน ชาวไทย และชาวญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าไทยประเภทเฟอร์นิเจอร์และกราฟิกดีไซน์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้ กรมฯ เตรียมนาผลงาน DEmark ไปต่อยอดทางการค้าในงาน Thai Festival 2019 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.demarkaward.net