About

DEMARK

about-header-image

Design Excellence Award (DEmark)

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของประเทศไทย อาจยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงความสามารถด้านการออกแบบและศักยภาพความก้าวหน้าในการพัฒนาสินค้าไทยมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใด ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีจากประเทศสู่สากล รวมทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐิจไทยในอนาคต สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้แสดงผลงานสู่ตลาดโลกซึ่งโครงการนี้ได้รับการต่อยอดมาจากรางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภท Thai-Owned Design ซึ่งในอดีตมอบรางวัลให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีกระบวนการพัฒนาสินค้าดีเด่นเป็นหลัก ในปัจจุบันรางวัล DEmark ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากจะเป็นเวทีประชันฝีมือของบรรดานักออกแบบไทยฝีมือดีแล้ว ยังถือเป็นประตูสู่การแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark ที่ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นตรา ที่แสดงถึงสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและงานต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน

โครงการ DEmark ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 2 องค์กร คือ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล นอกจากนี้ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยในปี 2011 มีสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ทั้งหมด 94 รายการ ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดรางวัล G-mark ในปี 2011 โดยมีสินค้าที่ได้รับรางวัล G-mark ทั้งหมด 61 รายการ

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยในระดับสากลอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของประเภทรางวัลถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก คือ หมวดเฟอร์นิเจอร์ หมวดสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items, Household Items) หมวดสินค้าแฟชั่น (Fashion Apparel, Leather goods, Jewelry, Textiles) หมวดสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances, Equipment and Facilities for Offices, etc.) และหมวดบรรจุภัณฑ์ (Food Packaging, Health and Beauty Products Packaging) โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย การใช้งาน และการคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผลการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2554 รวมระยะเวลา 4 ปี มีสินค้าที่ได้รับรางวัลรวม 265 รายการ จาก 179 บริษัท อีกทั้งมีจำนวนผลงานที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงถึงความสำเร็จของโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่า Demark ได้กลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับรู้ได้ตรงกัน ยืนยันถึงคุณภาพ และการออกแบบอันยอดเยี่ยมของสินค้าไทยสู่สากล

Product Design Categories

 • about-type
 • about-type
 • about-type
 • about-type
 • about-type
 • about-type

Winner Benefits

 • Prize from Prime Minister

  ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทละ 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี

  about-benefit
 • Join Gmark Award

  ได้รับโอกาสพิเศษการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก (สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ได้สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการประกวด G-mark ทันที)

  about-gmark
 • Promoted in PM Award Directory

  การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในหนังสือ PM Award Directory (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ 1 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสินค้า), วารสารผู้ส่งออก

  pm-award
 • PR by DEmark

  การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในสื่อเว็บไซต์ www.demarkaward.net และ ได้สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark บนสลาก หรือใบประชาสัมพันธ์ แผ่นผับต่างๆ ของสินค้า

  pm-award
 • Exhibit in Event

  ได้สิทธิ์ในการจัดแสดงสินค้าในงานนิทรรศการต่างๆ

  DEmark show
 • Use DEmark Mark on your Product

  สามารถใช้เครื่องหมาย DEmark ประกอบในการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายได้ วิธีการใข้เครื่องหมาย คลิกที่นี่

  pm-award