« Back

 

นารา นารา นารา นารา นารา นารา นารา นารา นารา นารา

Product Name : นารา

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2016
Company : บริษัท คอร์เนอร์ 43 เดคคอร์ จำกัด
Designer : นายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง

Design Concept

ผลิตภัณฑ์โคมไฟแขวนเพดานนารา ได้แนวความคิดมาจากลวดลายความพริ้วไหว เป็นเส้นขนานของธรรมชาติ อันได้แก่ หินที่ถูกกัดเซาะเป็นเส้นริ้ว ใบไม้ที่มีลวดลายเรียงตัวขนานกัน เปลือกต้นไม้ที่บิดตัว ธารน้ำแข็งที่กำลังไหลเป็นเส้นช้าๆ ทั้งหมดเรียงตัวเป็นริ้ว พริ้วไหว มีรัศมีสวยงาม ความงามจากลวดลายของธรรมชาติทั้งหมด ถูกนำมากลั่นกรองใช้ในกระบวนการออกแบบ และเป็นที่มาของชื่อ นารา ในภาษาบาลี แปลว่ารัศมี โดยในการออกแบบกำหนดให้ตัวโคมมีลักษณะ รูปทรงคล้ายดอกไม้ ซึ่งมีความหมายเป็นตัวแทนแห่งความงดงาม และกำหนดให้มีลวดลายการสานหวาย วิ่งเป็นเส้นแพขนานกัน สลับขึ้นลงในจังหวะที่เท่ากันเป็นวงกลม ลวดลายที่ใช้สานเป็นแพนั้น เป็นตัวแทนของลวดลายร่องรอยแห่งธรรมชาติ จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟแขวนเพดานนารา ที่มีแนวความคิดแอบแฝงไว้ว่า “กระบวนการต่างๆที่เกิดโดยธรรมชาตินั้นเป็นร่องรอยแห่งความงดงาม ธรรมชาติจึงงดงามประดุจดอกไม้”

Contact Detail

Email : info@corner43.com
Telephone : 66(0) 2 261 2528
Website : www.corner43.com