« Back

 

อณูคอลเลคชั่น อณูคอลเลคชั่น อณูคอลเลคชั่น อณูคอลเลคชั่น

Product Name : อณูคอลเลคชั่น

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company : เอเชียฟอร์เวิร์ด จำกัด
Designer : นายอานนท์ ไพโรจน์

Design Concept

แรงบันดาลใจของอีโคโลจิสต์มาจากความต้องการที่จะเสนอมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอีโคโลจิสต์ต้องการขยายขอบเขตการนำเสนอไปมากกว่าการนำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แต่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่นำมาใช้ ขั้นตอนการผลิต การคำนึงถึงการใช้สอย จนถึงการจัดการเมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว โดยที่ยังคงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและการใช้งานที่เป็นไปได้จริง

แนวคิดหลักในการออกแบบอณูคอลเลคชั่น จึงเป็นการพัฒนาวัสดุไฟเบอร์ธรรมชาติจากมันสำปะหลังให้เหมาะในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง เราเชื่อว่าการออกแบบที่ดีนอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการและการขนส่ง อีกทั้งไม่เกิดปัญหาขยะล้นเมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้วอีกด้วย

Contact Detail

Email : info@eqologist.com
Telephone : 0859395661
Website : www.eqologist.com