« Back

 

ช้าง ช้าง

Product Name : ช้าง

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company :
Designer : ธนิดา ธีมะสมบัติ

Design Concept

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้ถูกเรียกร้องจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ให้หยุดการค้าขายงาช้างภายในประเทศจากการที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในแหล่งลักลอบค้างาช้างที่ใหญ่ที่สุดของโลก เนื่องจากกฎหมายไทยอนุญาตให้ทำการค้าขายงาช้างเลี้ยงภายในประเทศได้ แต่ไม่อนุญาตให้ค้าขายงาช้างป่าและห้ามนำเข้างาช้างจากต่างประเทศด้วยเหตุนี้งาช้างจากต่างประเทศจึงถูกลักลอบนำเข้าเพื่อทำการขึ้นทะเบียนปลอมเป็นงาช้างเลี้ยง ช้างถือเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ยังเป็นสัญญลักษณ์ของธงชาติไทยในอดีต ตัวต่อช้างชิ้นนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อวิพากย์วิจารณ์ในเชิงสัญญลักษณ์และรณรงค์ให้ยุติการค้าขายงาช้าง เมื่องาช้างถูกดึงออก ตัวต่อช้างจะพังลงได้โดยง่าย เสมือนการที่การลักลอบค้างาช้างนี้บ่อนทำลายประเทศ และเพื่อสื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญของงาต่อชีวิตของช้าง

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :