« Back

 

ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่ ดิ อ๊อด โอดิซซี่

Product Name : ดิ อ๊อด โอดิซซี่

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2016
Company :
Designer : กลุ่มนักออกแบบทีนพดีไซน์

Design Concept

เราสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่เพิ่งถูกค้นพบ 3 เมืองคือ Cocono, Loin และLodea ซึ่งทั้งสามเมืองนี้อยู่ในแถบภูมิประเทศใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากของบุคลิก เมืองCocono ซึ่งเป็นเมืองท่ามกลางป่าทึบ ถูกนำมาเล่าผ่านกระดาษ Cocoon เมืองLoin ซึ่งอยู่บนเทือกเขาสูง ถูกนำมาเล่าผ่านกระดาษ Olin และสุดท้ายเมือง Lodia ซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลที่น่าค้นหา ถูกนำมาเล่าผ่านกระดาษ Odela ในรูปแบบของสมุดคู่มือนักท่องเที่ยวชื่อว่า The Odd Odyssey ซึ่งจะนำพาให้ผู้อ่านเข้าไปทำความรู้จักความสวยงามของทิวทัศน์ ลักษณะผู้คน ธรรมชาติ และศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของแต่ละเมืองผ่านกระดาษที่แตกต่างกันทั้งสามตัว

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :