« Back

 

ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก ซีเล็ค แคตตาล็อก

Product Name : ซีเล็ค แคตตาล็อก

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2016
Company :
Designer : กลุ่มนักออกแบบทีนพดีไซน์

Design Concept

ดีไซน์เนอร์ส่วนใหญ่มักจะได้ะแรงบันดาลใจมาจากสีสันที่สดใสของธรรมชาติรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ผลไม้ หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์กระดาษสี จึงได้นำมาใช้เป็นไอเดียในการโชว์กระดาษสี Keaykolour, Skin Curious Collection และ Curiuos Matter ผ่านวิธีการเลือกซื้อผลไม้หรือนัยยะการเลือกกระดาษสีนั่นเอง เริ่มตั้งแต่การดูสีสัน น้ำหนัก และพื้นผิว สุดท้ายก็ต้องเลือกจากรสชาด(วิธีการสร้างงานและขั้นตอนการพิมพ์) ไอเดียเหล่านี้ถูกนำมาเล่าผ่านมุมมองของทีมทีนพดีไซน์ และกระดาษที่สวยงามของบริษัท Arjowiggins

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :