« Back

 

ฟิงเกอร์จ๊อย ฟิงเกอร์จ๊อย ฟิงเกอร์จ๊อย ฟิงเกอร์จ๊อย ฟิงเกอร์จ๊อย ฟิงเกอร์จ๊อย

Product Name : ฟิงเกอร์จ๊อย

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company :
Designer : อิทธิเดช ลีราภิรมย์

Design Concept

“จักสาน” นั้น เป็นคำที่เรียกขึ้นตามวิธีการที่ทำให้เกิดเครื่องจักสาน เพราะเครื่องจักสานต่างๆ จะสำเร็จเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการ การจัก คือการนำวัสดุมาทำให้เป็นเส้น เป็นแฉก หรือเป็นริ้วเพื่อความสะดวกในการสาน โดย การสาน เป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่นำวัสดุธรรมชาติมาทำประโยชน์โดยใช้ความคิดและฝีมือมนุษย์เป็นหลัก

การนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เครื่องหนังที่ใช้การจักสานเป็นหลัก เน้นรายละเอียดความเป็นโครงสร้างการสอดประสาน จนกลายเป็นกระเป๋าเอนกประสงค์ ที่มีรูปทรงเรียบง่าย และใช้ประโยชน์ได้ทุกโอกาส

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :