« Back

 

eco flooring eco flooring eco flooring eco flooring eco flooring eco flooring

Product Name : eco flooring

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Award Year : 2016
Company : บริษัท ดีสวัสดิ์ ดีไซน์ จำกัด
Designer : จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์

Design Concept

เศษวัสดุต่างๆ มักจะถูกนำมาใช้งานในรูปแบบวัสดุเดียว แต่การนำเอาวัสดุอย่างเดียวมานั้น ทำให้มีข้อจำกัดในส่วนของปริมาณของวัสถุดิบ ทำให้ไม่สามารถทำได้ในปริมาณที่มากพอ ดังนั้นจึงมีการนำเอาเศษวัสดุในหลายๆชนิดมารวมกันทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

Contact Detail

Email : jirachai@deesawat.com
Telephone : 025211341
Website :