« Back

 

ก้านกล้วย ก้านกล้วย ก้านกล้วย ก้านกล้วย

Product Name : ก้านกล้วย

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2016
Company : ยูนิค สเปซ
Designer : ชญานิน ศักดิกุล และ ณัฐดนัย ศิริบงกช

Design Concept

มาจากปืนก้านกล้วย อันเป็นการละเล่นของไทยที่ใช้ก้านกล้วยก้านเดียวมาทำเป็นเครื่องเล่น ซึ่งสามารถพับเก็บและกางออก เมื่อกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังคล้ายเสียงปืน และใช้ลักษณะการเจริญเติมโตของพืช มาเป็นไอเดียมาพัฒนาที่แขวนของ

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :