« Back

 

เซ็ตหูกระต่ายเอ๊กไวท์ เซ็ตหูกระต่ายเอ๊กไวท์ เซ็ตหูกระต่ายเอ๊กไวท์ เซ็ตหูกระต่ายเอ๊กไวท์ เซ็ตหูกระต่ายเอ๊กไวท์

Product Name : เซ็ตหูกระต่ายเอ๊กไวท์

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company : นิธินันท์
Designer : ศิรินุช คีตะนิธินันท์/กิตติมา ฉัตรเฉลิมวิทย์

Design Concept

เราต้องการที่จะนำเสนอ งานฝีมือของไทย ไม้ไทย ผ้าไทย ลายไทย ผ่านผลงานที่เป็นรูปแบบสากล เพราะสิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของไทยที่ควรจะกระจายไปทั่วโลก

Contact Detail

Email : wichai@ntfurniture.com
Telephone : 02-3231266
Website : www.ntfurniture.com