« Back

 

แม็กอัพ สโตร์ แม็กอัพ สโตร์ แม็กอัพ สโตร์ แม็กอัพ สโตร์ แม็กอัพ สโตร์

Product Name : แม็กอัพ สโตร์

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Award Year : 2016
Company : บริษัท ควิกเฟรมซิสเต็มส์ จำกัด
Designer : มนวัฒน์ สีละพัฒน์

Design Concept

MAGUP STORE คือระบบร้านค้าแบบ Mobile ขนาดเล็กซึ่งออกแบบสำหรับลักษณะการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบัน StartUp และธุรกิจขนาดเล็กมีการขยายตัวมากขึ้น รวมถึงการคมนาคม นั้นมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้พื้นที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอัตราค่าเช่าที่แพง แต่ก็ทดแทนด้วยตลาดประเภท Popup Market ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น MAGUP STORE จึงเป็นรูปแบบการสร้างร้านขนาด Mobile Unit ที่สามารถพกพาได้ง่ายที่สุด สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิง หรือมีรถขนาดเล็ก

Contact Detail

Email : support@quikframe.com
Telephone : 028980181-2
Website : http://www.quikframe.co.th/