« Back

 

เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น

Product Name : เมนี่โกราวน์ เลเยอร์ คอเล็กชั่น

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2016
Company : บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด
Designer : นายคณิน ชื่นมีเชาว์

Design Concept

“ของเก่าที่เกิดใหม่”
แนวคิดจากการใช้ของรอบๆตัวมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยชิ้นส่วนบนของ Layer – side table เป็นถาดพลาสติกแนวแคบที่ถูกผลิตและจำหน่ายสำหรับห้องแช่แข็ง เมื่อสิ้นสุดความต้องการของห้องแช่แข็ง จึงถูกยกเลิกการผลิต จนกระทั่งกระบวนการออกแบบได้นำความแข็งแรงที่มีอยู่เดิม มาผสานปรับปรุงรูปร่าง และใช้วัสดุดิบที่เป็นพลาสติกผสมเยื่อไม้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เมื่อร่วมประกอบกับโครงสร้างขาไม้จริง ทำให้เกิดสินค้าที่มีการใช้งานเปลี่ยนไปจากเดิม
Layer-side table เป็นโต๊ะข้างทรงแคบ เหมาะกับพื้นที่จำกัด มีช่องเก็บของในตัว วางปิดด้วยถาดพลาสติก ที่สามารถยกออกมาใช้อย่างอิสระ เช่นเป็นถาดเสริฟ ชิ้นส่วนถูกแยกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมประกอบ สะดวกในการขนส่งและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :