« Back

 

วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา

Product Name : วิเซซ หนังสืออินโฟกราฟฟิก สังคมศึกษา

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : วิเซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Designer : ปริพัฒน์ สินมา

Design Concept

ในปัจจุบัน โลกมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่มนุษย์ยังคงมีเวลาเท่าเดิม 
นี่เป็นปัญหาสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น และเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อกระแสโลก 

การเรียนรู้แบบเก่าโดยการท่องจำ อาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีอีกต่อไป เพราะ วิธีนี้มักทำให้เด็กขาดความเข้าใจในบทเรียนต่างๆอย่างแท้จริง จดจำได้เพียงระยะสั้น หรือบ้างก็จดจำอะไรไม่ได้เลย และสุดท้ายเด็กไม่สามารถนำความรู้ไปต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ได้ หนังสือ Wizes Infographic ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

Contact Detail

Email : hello@wizes.co.th
Telephone : (+66) 98 232 2651
Website : https://www.facebook.com/wizesth/