« Back

 

ปิ่นโต ปิ่นโต ปิ่นโต

Product Name : ปิ่นโต

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company :
Designer : ชาญชัย บริบูรณ์

Design Concept

นำเสนอผลงานผ่านมุมมองของวิถีชีวิตคนไทย ในด้านวัฒนธรรมการกินอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและ ดำรงอยู่สู่อนาคต

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :