« Back

 

อโยธยา - โอ เดอ อินทีเรีย อโยธยา - โอ เดอ อินทีเรีย อโยธยา - โอ เดอ อินทีเรีย อโยธยา - โอ เดอ อินทีเรีย อโยธยา - โอ เดอ อินทีเรีย

Product Name : อโยธยา - โอ เดอ อินทีเรีย

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company : บริษัท อาร์ต ปาร์ฟัม จำกัด
Designer : สารัช จันทวิบูลย์

Design Concept

เรื่องราวของอาณาจักรอยุธยา เมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ในยุคสมัยอันรุ่งเรือง อาณาจักรอโยธยาเป็นเสมือนศูนย์กลางทางการค้าของโลก ไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับ จีนแผ่นดินใหญ่ เอเชียใต้ โปรตุเกส และฝรั่งเศส และนอกจากนี้อยุธยายังเป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาอีกด้วยAyothaya กลั่นนเอาเรื่องราวจากยุคทองแห่งอยุธยาออกมาเป็นกลิ่นธูปหอมแสดงถึงความศักสิทธิ์ของศาสนาพุทธจากตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลิ่นเครื่องเทศจากเอเชียใต้ กลิ่นไม้และดอกไม้จากเอเชียตะวันออก เพื่อนำบรรยากาศความรุ่งโรจน์นั้นให้ปรากฎขึ้นอีกครั้ง

Contact Detail

Email : contact@prynparfum.com
Telephone : 082-3342190
Website : http://www.prynparfum.com/