« Back

 

คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล ) คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล )

Product Name : คณะศิลปะและการออกแบบ ป.ตรี ป.โท มหาวิทยาลัยรังสิต ( ตราสัญลักษณ์ ใบปลิว ชุดข้อมูล )

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company : ทีนพ ดีไซน์
Designer : กลุ่มนักออกแบบทีนพดีไซน์

Design Concept

แนวความคิด ของ ตราสัญลักษณ์ Bacherlor of Arts and Design RSU, Master of Fine Arts in Design RSU คือ จุดเริ่มต้นของจินตนาการความคิดฟุ้งซ่าน จนเข้าสู่ระบบระเบียบของการพัฒนาทางระบบความคิด (Bacherlor of Art and Design) ไปจนถึงต่อยอดมิติของมุมมองทางความคิดที่หลายหลาก (Master of Fine Arts in Design) นอกจากการสร้างชุดแนวความคิดขององค์กรในตราสัญลักษณ์ เรายังพัตนาไปจนถึงใบปลิวเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้ทำความเข้าใจชุดข้อมูลแนวความคิดที่กล่าวข้างต้นได้มากขึ้น

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :