« Back

 

น้อม น้อม น้อม น้อม น้อม น้อม น้อม น้อม น้อม น้อม

Product Name : น้อม

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2018
Company : บริษัท เมดเฮียร์ออนเอิร์ท จำกัด
Designer : วิทิต ชัยสัมฤทธิ์โชค

Design Concept

“น้อม”คือการเคารพ,การยอมรับหรือน้อมไปตามสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ ในที่นี้เปรียบได้กับความโค้งงอของวัสดุที่มีความแข็งอย่างไม้ ที่ใช้เทคนิคการสร้างรูปทรงบางแต่โค้งงอให้คงรูปอยู่ได้ โดยคำนึงถึงความพอเพียงต่อความต้องการมากที่สุดและสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด
“ไม้”คือทัรพยากรธรรมชาติอันน่าหลงไหล นอกจากประโยชน์เกี่ยวกับความแข็งแรงแล้ว เรายังให้คุณค่ากับความงดงามของสี,ลวดลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ฯลฯ และถือเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย หากแต่”ทรัพยากร”ชนิดนี้มีอยู่จำกัด ไม่อาจเพียงพอต่อทุก”ความต้องการ”ในด้านการสนองต่อความงามทางสายตาได้
จึงตั้งคำถามขึ้นมาว่า “ถ้าเราต้องเสียปริมาณส่วนมากของเนื้อไม้ไปกับการขึ้นรูปทรง เพียงเพื่อให้เกิดการชื่นชมในความงามของ”เปลือก และ ผิว”ของไม้ ทำไมเราไม่ลดทอนการใช้เนื้อไม้ลง จนมีโครงสร้างและความแข็งแรงพอเพียงต่อความต้องการด้านการใช้งาน, โดยคงเหลือไว้แต่ความงามบนผิวของไม้" แล้วอัศจรรย์ใจไปกับความแข็งแรงแต่อ่อนไหวซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของวัสดุในขณะที่เรายังสามารถแบ่งปันความงามเหล่านี้ ให้กับอีกอีกหลายๆความต้องการได้ ในการเสียทรัพยากรต่อหนึ่งครั้ง

Contact Detail

Email : madehereonearth@gmail.com
Telephone : 0959295925
Website : MHOE.CO