« Back

 

อนุสสาวรีย์ อนุสสาวรีย์ อนุสสาวรีย์ อนุสสาวรีย์ อนุสสาวรีย์ อนุสสาวรีย์ อนุสสาวรีย์

Product Name : อนุสสาวรีย์

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company :
Designer : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

Design Concept

ตัวอักษรลักษณะเหลี่ยมมน ตัน ดูมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะกับการใช้งานบนอนุสาวรีย์ ตึกอาคารสถานที่ต่าง ๆ แบบอักษรเหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น่าสนใจ จึงเกิดความคิดในการคืนชีพให้กับแบบอักษรนี้ ผ่านกระบวนการถอด DNA และการออกแบบ ด้วยรูปอักษรที่เป็นตัวหนา นักออกแบบในยุคปัจจุบันจึงสามารถนำไปใช้ในงานออกแบบปกหนังสือ ใช้เป็นตัวหัวเรื่องงนงานสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ นิทรรศการ หรือนำไปประกอบตึกอาคารสถานที่ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกันกับต้นแบบจากอดีต

Contact Detail

Email : aksornsanan@yahoo.com
Telephone :
Website :