« Back

 

ชิงช้ากระจาบ ชิงช้ากระจาบ

Product Name : ชิงช้ากระจาบ

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2018
Company : บริษัท เปอร์ฟอร์แมกซ์ จำกัด
Designer : ชิษณุ นูพิมพ์

Design Concept

Krachap hanging chair ( กระจาบ )
ชิงช้านั่งพักผ่อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ถูกปกป้องอย่างทะนุถนอมเสมือนเราเป็นไข่ในรัง ซึ่งมีลักษณะแขวนเป็นเอกลักษณ์ของรังนกกระจาบ อีกทั้งรูปแบบชิงช้าถูกปกคลุมด้วยไม้ไผ่วางสลับกัน2 เลเยอร์ แบ่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัว และในขณะเราพักผ่อนการเคลื่อนไหวเบาๆจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งต่างไปจากเดิม

Contact Detail

Email : pformax@truemail.co.th
Telephone : +662 989-9020-23
Website : www.pformax.com