« Back

 

ตาล ตาล ตาล

Product Name : ตาล

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2018
Company : บริษัท สตูว์รูม จำกัด
Designer : สรณัญช์ ชูฉัตร

Design Concept

ครกสาก (TARN Collection) เป็นการผสมผสาน ภูมิปัญญาด้านการออกแบบของช่างฝีมือรุ่นเก่าและนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยการเลือกใช้วัสดุที่ขึ้นชื่อประจำพื้นที่นั้นๆกับความชำนาญของช่างฝีมื้อพื้นบ้านของแต่พื้นที่ ออกมาเป็นงานฝีมือแบบใหม่และการใช้งานแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Contact Detail

Email : pim@stew.co.th
Telephone : 0815442156
Website : stew.co.th