NEWS &

EVENT

Maison & Objet ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

8.9.2017

การจัดคูหาเจรจาการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล DEmark ภายในงานแสดงสินค้า Maison & Objet กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส

 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2560

ความเป็นมา

ตามที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้ดำเนินโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award หรือ DEmark ตั้งแต่ปี 2551 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างรางวัล DEmark ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในฐานะรางวัลด้านการออกแบบระดับสากลเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้เทียบเท่าสินค้าที่มีการออกแบบดีจากนานาชาติพร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาด้านการออกแบบสินค้าโดยปี 2551 - 2559 มีสินค้าได้รับรางวัล DEmark ทั้งสิ้น 635 รายการนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้รางวัล DEmark เป็นที่รู้จักและมีส่วนช่วยส่งเสริมการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าจึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง DEmarkสู่ตลาดโลกโดยกำหนดจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมไทย (Road show) ในประเทศที่มีการจัดงานสำคัญด้านการออกแบบโดยคัดเลือกผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) นำไปจัดแสดงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพรวมผลงานออกแบบสินค้าไทยและศักยภาพความก้าวหน้าในวงการออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นพร้อมทั้งนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปเข้าร่วมงานเพื่อเจรจาการค้าโดยมีกำหนดเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison & Objet ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทยโดยใช้ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยรวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์รางวัล DEmark ในฐานะรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อประโยชน์ทางการค้าและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป

รายละเอียดเบื้องต้นของงาน

สถานที่จัดงานMaison & Objet, Hall 7 (Now)(บูธ A148-B147)

Paris-Nord Villepinte exhibition Centre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อคูหา Design Excellence Award

พื้นที่ประมาณ 120 ตรม. 

ประเภทสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ติดต่อเช่าพื้นที่พฤษภาคม 2560

รับสมัครผู้เข้าร่วมงานพฤษภาคม 2560

กรรมการคัดเลือกสินค้า/ผู้ประกอบการกลางเดือนพฤษภาคม 2560

จ้างบริษัทออกแบบนิทรรศการมิถุนายน 2560

ขนส่งสินค้าไปร่วมงานกรกฏาคม 2560

วันก่อสร้างนิทรรศการ7 กันยายน 2560

วันแสดงงาน8 - 12 กันยายน 2560

วันรื้อถอน12 - 13 กันยายน 2560

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 15,000 บาทโดยการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีนำเข้าค่าขนส่งสินค้าส่วนเกินค่าเดินทางและค่าที่พักของตนเองเพื่อเดินทางไปร่วมงานในวันที่ 8 - 12 กันยายน 2560 การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
 2. กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 10 รายกรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นสมาชิกกรมและเคยร่วมโครงการของกรมมาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินครบถ้วนก่อน
 3. กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้จะโดยเหตุใดก็ตามผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นรวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

 1. เป็นผู้ประกอบการสินค้าเฟอร์นิเจอร์สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับรางวัล DEmark
 2. เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้ากิจกรรมของกรมอย่างต่อเนื่อง
 3. เน้นให้โอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงาน Maison & Objet
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้จัดงาน Maison & Objet

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน  จำนวน 13 รายดังนี้

 1. AZTIQUE JEWELRY LTD., PART
 2. BARKETECK CO., LTD.
 3. BETTER ARTS GROUP CO., LTD.
 4. DEESAWAT INDUSTRIES CO., LTD.
 5. DOTS CO., LTD.
 6. FLOW JEWELRY LTD., PART
 7. PERFORMAX INERTRADE CO., LTD.
 8. PIMPEN CO., LTD.
 9. PREMPRACHA'S COLLECTION CO., LTD.
 10. SAPRANG
 11. SONITE INNOVATIVE SURFACES CO., LTD.
 12. ZEN FORUM CO., LTD.
 13. FAT CAT DECOR CO., LTD. 

การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยกรมและผู้เข้าร่วมงาน

กรมรับผิดชอบค่าเช่าพื้นที่ค่าออกแบบและตกแต่งนิทรรศการค่าประชาสัมพันธ์ค่าขนส่งสินค้าไปร่วมแสดงงานบริษัทละไม่เกิน 1.5 คิวบิกเมตร

ผู้เข้าร่วมงานรับผิดชอบค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 15,000 บาทค่าภาษีนำเข้าค่าขนส่งสินค้า

ส่วนเกินจากที่กรมรับผิดชอบบริษัทละ 1.5 คิวบิกเมตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ม.ล.ภาสกรอาภากรโทร. 0 2507 8268

น.ส.วรรณภาแสวงนามโทร. 0 2507 8271

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเท

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม http://demarkaward.net/download/DM-MO-Dv05.pdf