« Back

 

สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ สนามจินตนาการ

Product Name : สนามจินตนาการ

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล
Award Year : 2018
Company : บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด
Designer : คุณณัชชา โรจน์วิโรจน์

Design Concept

ได้รับแรงบันดาลใจจากการเป็นอาสาสมัครสอนเด็กพิการทางสายตา ได้สัมผัสถึงความสามารถและศักยภาพของ เด็กกลุ่มนี้ แต่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่สอบโจทย์ข้อจำกัดของพวกเขา ซึ่งทำให้ล่าช้าในการเรียนรู้และ พัฒนาการที่จำเป็นในวัยต้นของชีวิต จึงได้คิดที่จะออกแบบของเล่นที่เล่นและเรียนรู้ผ่านการสัมผัสเป็นหลัก
ที่จะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ได้พัฒนาทั้งด้านกายภาพกล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ และการเข้าสังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างเท่าเทียมให้กับกลุ่มเด็กพิเศษ ผ่านของเล่นที่ออกแบบคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 088-520-2616
Website : www.blixpop.com