« Back

 

สิทสาด สิทสาด สิทสาด สิทสาด สิทสาด

Product Name : สิทสาด

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2019
Company : สัมผัสแกลเลอรี
Designer : นายรัฐ เปลี่ยนสุข

Design Concept

จากโอกาสที่ได้เดินทางไปพัฒนางานที่จังหวัดขอนแก่นกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้พบว่าสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตกันมากในพื้นที่อันได้แก่สาด(เสื่อ)นั้นมีมูลค่าค่อนข้างต่ำ กั ซึ่งการผลิตเสื่อแต่ละลายนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน แต่ราคาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการผลิต จึงมีแนวคิดนำเอางานหัตกรรมของชุมชนมาต่อยอดให้สามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ได้ โดยยังคงเน้นทุนทางวัฒนธรรมคือความสนุกสนาน และสีที่สดใสของความเป็นอีสานให้กับตลาดได้ซาบซึ้งไปกับวัฒนธรรมอีสาน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0811712553
Website : www.facebook.com/sumphatgallery