About

DEMARK

about-header-image

Design Excellence Award (DEmark)

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของประเทศไทย อาจยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงความสามารถด้านการออกแบบและศักยภาพความก้าวหน้าในการพัฒนาสินค้าไทยมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใด ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีจากประเทศสู่สากล รวมทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐิจไทยในอนาคต สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้แสดงผลงานสู่ตลาดโลกซึ่งโครงการนี้ได้รับการต่อยอดมาจากรางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภท Thai-Owned Design ซึ่งในอดีตมอบรางวัลให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีกระบวนการพัฒนาสินค้าดีเด่นเป็นหลัก ในปัจจุบันรางวัล DEmark ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากจะเป็นเวทีประชันฝีมือของบรรดานักออกแบบไทยฝีมือดีแล้ว ยังถือเป็นประตูสู่การแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark ที่ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นตรา ที่แสดงถึงสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและงานต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน

โครงการ DEmark ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 2 องค์กร คือ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล นอกจากนี้ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล

รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจาก Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ซึ่งเดิมพิจารณาให้รางวัลจากกระบวนการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก ในปี 2551 สำนักได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาตัวสินค้าที่มีการออกแบบดีเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ โดยปี 2551- 2562 มีสินค้าได้รับรางวัล DEmark ทั้งสิ้น 821 รายการ มีสินค้าได้รับรางวัล G-mark 449 รายการ

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยในระดับสากลอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของประเภทรางวัลถูกแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก คือ
- กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
- กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
- กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion/ Apparel/Jewelry/textile/Etc.)
- กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances / Equipment / IoT / Etc.)
- กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
- กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
- กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium)
โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย การใช้งาน และการคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยปี 2551 - 2562 มีสินค้าได้รับรางวัล DEmark ทั้งสิ้น 821 รายการ มีสินค้าได้รับรางวัล G-mark 449 รายการ แสดงถึงความสำเร็จของโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่า Demark ได้กลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับรู้ได้ตรงกัน ยืนยันถึงคุณภาพ และการออกแบบอันยอดเยี่ยมของสินค้าไทยสู่สากล

DEmark Award divided into 7 Categories

 • about-category

Winner Benefits

 • Prize from Prime Minister

  ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทละ 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี

  about-benefit
 • Join Gmark Award

  ได้รับโอกาสพิเศษการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก (สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ได้สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการประกวด G-mark ทันที)

  about-gmark
 • Promoted in PM Award Directory

  การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในหนังสือ PM Award Directory (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ 1 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสินค้า), วารสารผู้ส่งออก

  pm-award
 • PR by DEmark

  การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในสื่อเว็บไซต์ www.demarkaward.net และ ได้สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark บนฉลาก หรือใบประชาสัมพันธ์ แผ่นผับต่างๆ ของสินค้า

  pm-award
 • Exhibit in Event

  โอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

  DEmark show
 • Use DEmark Mark on your Product

  สามารถใช้เครื่องหมาย DEmark ประกอบในการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายได้ วิธีการใช้เครื่องหมาย คลิกที่นี่

  pm-award