FAQS

 • สามารถกรอกใบสมัครในรูปแบบ pdf หรือ ไฟล์ word แล้วส่งใบสมัครทาง Email ได้หรือไม่

  A :ไม่ได้ การสมัครโครงการ DEmark จะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เท่านั้น

 • ผู้ส่งสินค้าเข้าประกวด 1 บริษัท หรือ 1 ผู้ออกแบบสามารรถส่งสินค้าได้กี่ชิ้น

  A :สามารถส่งสินค้าได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่ไม่เกิน 5 ชิ้น

 • เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นบริษัทสามารถสมัครโครงการ DEmark ได้หรือไม่

  A :ได้ โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น ภาพถ่ายสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า ภาพถ่ายร้านค้า หรือใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งนี้ที่แสดงราคาสินค้า

 • นักออกแบบอิสระ สามารถสมัครโครงการ DEmark ได้หรือไม่

  A :ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนของ หนังสือยินยอมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่นักออกแบบอิสระออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทอื่นซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

 • หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เกณฑ์ในการตัดสินจะมีขั้นพิจารณาอย่างไร

  A :รอบแรก กรรมการจะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกในใบสมัครหลักฐานที่แนบ
  รอบสอง ผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จะได้รับการติดต่อให้ส่งสินค้าเข้ามาเพื่อให้กรรมการพิจารณาตัดสิน