Qualification

qualification-img
  1. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องมีหลักฐาน หนังสือให้ความยินยอม / มอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย หรือ หลักฐานการจำหน่ายสินค้า เช่นภาพถ่ายร้านค้า ใบเสร็จรับเงิน
  2. บริษัทออกแบบ จะต้องมีหลักฐาน หนังสือให้ความยินยอม / มอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย
  3. บริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
สามารถส่งชื่อผู้ออกแบบได้ทั้งในรูปแบบบริษัทออกแบบ กลุ่มนักออกแบบ ทีมนักออกแบบในบริษัท หรือนักออกแบบอิสระ ผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์