« Back

 

 อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์  อักขระศักดิ์สิทธิ์

Product Name : อักขระศักดิ์สิทธิ์

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company : บริษัท ระวิภา จิวเวลรี่ จำกัด
Designer : ธนิสา วีระศักดิ์ศรี

Design Concept

“อักขระศักดิ์สิทธิ์”
เสริมศิริมงคล ให้เป็นศรีแก่ชีวิต มีติดตัวไว้สบายกายสบายใจ
ดลบันดาลให้ชีวิตราบรื่นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เพื่อชีวิตที่ดี
คุณ อารีย์ธัช ได้มีโอกาศเข้าพบและเป็นศิษย์ที่ดีกับครูบาอาจารย์ผู้เชียวชาญ มากมายหลายท่านในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในชีวิตคือ “ประสบความสำเร็จมากพอที่จะแบ่งปัน” ผู้ศึกษาได้รับโอกาสศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่ง จากท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่ง "อาจารย์พ่อ" สิ่งที่ประทับใจคือวิธีดำเนินชวิตและแนวคิดของอาจารย์พ่อ

ท่านกล่าวไว้ว่า”หากศาสตร์ของอาจารย์ดีจริง จะต้องสามารถช่วยเหลือทุกคนได้”
ผู้ศึกษาขอบรรยาย ความหมายของอาจารย์พ่อดังนี้
• การช่วยเหลือบุลคลใดไม่ใช่เรื่องเงินตรา
• การช่วยเหลือบุลคลใดไม่ใช่เรื่องยศตำแหน่ง
• การช่วยเหลือบุลคลใดไม่ใช่ความพึงพอใจ
การช่วยเหลือ คือ การยกระดับจิตใจให้ดีขึ้นมากกว่าทำความดีทั่วไปเพราะทำเสร็จแล้วภาวะจิตใจของผู้กระทำมีความสูงส่งมากขึ้น

จากหลักธรรมคำสอนจาก พระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์
พระอาจารย์ได้อัญเชิญมา 3 พระธรรมขันธ์ อันได้แก่

1. องค์แก้วมณีจันทร์หอม นี้ท่านช่วยให้ เสน่ห์เมตต

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-236-5370
Website : www.ravipa.com