« Back

 

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

Product Name : สรรเสริญ

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2019
Company : -
Designer : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

Design Concept

ฟอนต์สรรเสริญ ออกแบบโดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นอักษรสำหรับใช้เป็น display type แนวความคิดจากหลักเรื่อง “โลกธรรม 8” ของศาสนาพุทธ (8 worldly conditions buddhism) โดยคำว่า “สรรญเสริญ” เป็นหนึ่งในโลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่พอใจของมนุษย์ (ลาภ, ยศ, สรรเสริญ, สุข) ซึ่งเป็นเป้าหมายของฟอนต์นี้ที่ต้องการจะใช้สำหรับการสื่อสารงานที่มีเนื้อหาเชิงเชิดชู สรรเสริญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามฟอนต์สรรเสริญนี้ให้บุคลิกที่เป็นเจ้าพิธีการ,ประเพณี โดยนำลักษณะอักษรแบบเขียนจากเครื่องมือ หรือ รูปแบบ blackletter มาประยุกต์และคัดใช้บางส่วน สร้างนำหนักของ stem ที่ contrast รุนแรง (เส้นหนา–บาง) เพื่อส่งสัญลักษณ์ความเก่าและใหม่ให้เผยออกมาผสมผสานในอักษรตัวเดียวกัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 093-5595514
Website : -