« Back

 

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

Product Name : ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2019
Company : หจก.สตูดิโอ ไดอะล็อก
Designer : ลลิดา พงษ์ภมร

Design Concept

แนวความคิดในการออกแบบศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช คือ We Are One : เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้า ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ที่มีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและใส่ใจซึ่งกันและกัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0891445029
Website : www.Studiodialogue.com