« Back

 

บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์ บลูมอิงค์

Product Name : บลูมอิงค์

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company :
Designer : รมย์รวินท์ พิพัฒน์นัดดา

Design Concept

ภาพที่เกิดจากการพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจท และ น้ำ เป็นสิ่งที่ถูกหลีกเลี่ยงออกจากกันเสมอ เมื่อน้ำสัมผัสกับกระดาษภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลง หมึกพิมพ์ละลายเกิดความเสียหายแต่นอกจากความเสียหายของภาพแล้ว ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก็สร้างความสวยงามและน่าสนใจ เกิดเป็นภาพใหม่จากการละลายของหมึกพิมพ์ จึงเกิดคำถามว่า ”จะเกิดอะไรขึ้นถ้านำน้ำ และภาพที่เกิดจากการพิมพ์ระบบอิงค์เจท มาเจอกันอย่างตั้งใจ”

bloomink. ชุดอุปกรณ์ทำเครื่องประดับ สร้างความสนใจโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงของภาพพิมพ์บนกระดาษผ่านน้ำ ใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ ผ่านการหาตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับเทคนิคการพับกระดาษ มาประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับ ที่มีความสอดคล้องกับวิธีการและให้ผู้ใช้งานสามารถมีประสบการณ์ร่วมในการสร้างผลงาน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0851131588
Website :