« Back

 

เป็ก เป็ก เป็ก เป็ก เป็ก เป็ก เป็ก เป็ก

Product Name : เป็ก

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company :
Designer : พิชชากร มีเดช

Design Concept

การหนีบ เป็นภูมิปัญญาพื้นฐานที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การหนีบกระดาษบนกระดานไม้เพื่อรองวาดรูป การหนีบกระดาษเพื่อจำแนกเอกสาร การหนีบเสื้อผ้าขณะตากเพื่อป้องกันลมพัดปลิว เป็นต้น จึงนำเอาหลักการหนีบมาใช้เป็นแนวคิดตั้งต้น โดยการนำอิริยาบถการหนีบที่คุ้นเคย มานำเสนอในบริบทใหม่ ที่นอกเหนือจากการกด หมุน หรือเหลาดินสอ
ทรัพยากรไม้ถูกใช้ในการผลิตดินสอ โดยที่ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานได้จนหมดแท่ง ทำให้สิ้นเปลือง จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนที่ทำให้ไม่ต้องผลิตซ้ำจนเกินไปและสามารถใช้ไส้จนหมดแท่ง จึงเลือกใช้ทองเหลืองที่ผลิตด้วยวิธีการหล่อโดยช่างฝีมือในท้องถิ่น ที่ออกแบบให้ใช้วัสดุจำนวนน้อยชิ้น เพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต ซึ่งจะมาร่วมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน

Contact Detail

Email : [email protected]om
Telephone : 0849685960
Website : -