« Back

 

มอร์ มอร์ มอร์ มอร์ มอร์ มอร์ มอร์ มอร์ มอร์ มอร์

Product Name : มอร์

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2020
Company : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Designer : ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์

Design Concept

เก้าอี้อเนกประสงค์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยการเปลี่ยนมุมมองและการตีความใหม่ให้กับ “คุณค่า’ และ ‘ความงาม” ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบขนาดสัดส่วนที่ใช้วัสดุอย่างพอเพียง และพอดีกับความสบาย ถ่ายทอดผ่านเส้นสายที่โปร่งเบา สัดส่วนที่สง่างาม สบายตา โครงสร้างของพนักหลังและที่นั่งได้รับการออกแบบอย่างแยบยลเพื่อรองรับการนั่งพิงและการขยับเคลื่อนไหวในอิริยาบทต่างๆ เพื่อความสบายและสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ มาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย และประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน ตอบโจทย์พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มมิลลิเนียล

Contact Detail

Email :
Telephone : 020949999
Website : www.modernform.co.th