« Back

 

พีท คอลเลคชั่น พีท คอลเลคชั่น พีท คอลเลคชั่น พีท คอลเลคชั่น พีท คอลเลคชั่น พีท คอลเลคชั่น

Product Name : พีท คอลเลคชั่น

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2020
Company : ธีรพจน์ ธีโรภาส
Designer : ธีรพจน์ ธีโรภาส

Design Concept

Pete collection เป็นการทดลองการส่งต่อทางวัตณธรรม ถ่ายทอดเชิงความงามผ่านการวิเคราะห์ของภาษาวัตณธรรมพื้นถิ่น

ตัวโครงสร้างเป็นการผนวกกันระหว่างเก้าอี้ colonial แขนโค้ง ผสมผสานกับภาษาของชนเผ่า ออกมาเป็นเก้าอี้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดภาษาใหม่ที่ยังทิ้งกลิ่นอายของสิ่งที่คุ้นชินอยู่

ลวดลาย “อาข่า” เป็นการทดลองแปลความงามของเสื้อผ้าชาวกระเหรี่ยง ถอดภาษาของการผสมผสานของการให้สีสัน ถักทอลงบนค่ากลางใหม่ ถ่ายทอดเชิงความงามที่ผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบของงานออกแบบร่วมสมัย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone :
Website : www.teerapoj.com