« Back

 

ซอเตร์ โคซี่ แชร์ รัทแทน ซอเตร์ โคซี่ แชร์ รัทแทน ซอเตร์ โคซี่ แชร์ รัทแทน ซอเตร์ โคซี่ แชร์ รัทแทน

Product Name : ซอเตร์ โคซี่ แชร์ รัทแทน

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2020
Company : เพลโต้
Designer : เพลโตธีม

Design Concept

การนำโครงสร้างเก้าอี้ไม้ดัดมาพัฒนาปรับรูปแบบของพื้นนั่งให้มีความแปลกใหม่โดยเลือกวัสดุสังเคราห์ (หวายเทียม) ถ่ายทอดผ่านงานสานลวดลายพื้นบ้านที่คุ้นเคย เพื่อสร้างคุรค่าให้สินค้ามากยิ่งขึ้น

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0-2102-2046
Website : www.platoform.com