« Back

 

รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Product Name : รายงานประจำปี 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2020
Company : พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์
Designer : ปพุทธ นิ่มเชื้อ / ปาริมา จุฑากรณ์

Design Concept

การออกแบบเพื่อตอบรับเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งานได้จากทุกที่บนโลก เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกจากรูปแบบการใช้งานดิจิตอล ยืดหยุ่นกับทุกขนาดหน้าจอและอุปกรณ์ ถ่ายทอดข้อมูลอย่างเข้าใจง่ายผ่านกราฟชาร์ตและวิดีโอนำเสนอภายในเว็บไซต์และรูปเล่มแบบดิจิตอล ปรับเปลี่ยนการพิมพ์เล่มรายงานประจำปีรูปแบบเดิม ลดการใช้ทรัพยากรจากกระบวนการพิมพ์

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 023005124
Website : www.pinkblueblack.com