« Back

 

ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู ตู้เย็นทวิสสองประตู

Product Name : ตู้เย็นทวิสสองประตู

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล
Award Year : 2013
Company : บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
Designer : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Design Concept

ออกแบบตู้เย็นสองประตูให้มีความสอดคล้องเป็นรูปแบบในตระกูลเดียวกันกับตู้เย็นประตูเดียว ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่ต่างออกไปทั้งในด้านขนาดที่ใหญ่ขึ้นและการใช้งาน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดตำแหน่งมือจับที่ไม่สามารถวางได้ในระนาบเดียวกันกับตู้เย็นประตูเดียว
การกำหนดสีของตู้เย็นที่สร้างคุณลักษณะเฉพาะตัวให้เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการใช้สีที่มีความสดใสมากขึ้น มีความแตกต่างออกไปจากที่มีอยู่ในตลาด เพื่อตอบสนองกับวิถีการใช้ชีวิตในเมืองในปัจจุบันที่แตกต่างจากอดีต

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : +66 2 588 3010, 591
Website : http://www.toshiba.co.th