« Back

 

อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์ อาสา ฟาร์มสเตย์

Product Name : อาสา ฟาร์มสเตย์

Award Category : กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน
Award Year : 2020
Company : บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด
Designer : นายจิรกิตติ์ พนมพงศ์ไพศาล

Design Concept

โครงการนี้เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายและในอีกหลายๆจังหวัด ที่ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้การก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นจากรุ่นนึงไปสู่รุ่นนึง
การเปลี่ยนไปทางสังคม และวัฒนธรรม ทำให้ผู้คนส่วนมากได้มองข้าม หรือไม่ให้ความสนใจในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลต่อบ้านพักอาศัยมีบทบาทน้อยลงต่อการเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นบ้านแบบพื้นถิ่นจึงไม่รับบูรณาการณ์กับองค์ความรู้แบบสมัยใหม่เท่าทีควร

โครงการนี้เป็นพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรม และการประยุกต์วิธีกการออกแบบสถาปัตยกกรมพื้นถิ่น โดยคำนึงถึงการอยู่อาศัยในอนาคต นักท่องเที่ยวจะใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าบ้านที่เป็นคนท้องถิน โดยบ้านจะแบ่งออกเป็นบ้านประเพณีชาวเหนือจำนวน 4 หลัง แต่ละหลังจะมีการระบายอากาศธรรมชาติเพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้านในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว กำแพงสองชั้นจะทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความเย็นจากภายนอกอาคาร จุดประสงค์หลัก คือ การเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์การอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมกับปัจจุบัน และอนาคต

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-238-3714
Website : http://creative-crews.com/