« Back

 

อัจฉริยะ อัจฉริยะ อัจฉริยะ

Product Name : อัจฉริยะ

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล
Award Year : 2013
Company : บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Designer : คุณวิโรจน์ คนัมพรพันธ์

Design Concept

แนวคิดในการออกแบบขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ “อัจฉริยะ”
การออกแบบ และการประดิษฐ์ ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ “อัจฉริยะ” นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาการใช้ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ ทั้งรุ่นขั้วบิด (Twisted Type) และรุ่นขั้วสปริง (Spring Type) นั้น มีข้อด้อย และข้อจำกัดในการติดตั้ง ที่ผู้บริโภคทั่วไปคุ้นเคย และมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของประชากรทั่วโลก มานานไม่ต่ำกว่า 60 – 70 ปี ทั้งการปรับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ และ/ หรือขั้วรับหลอดที่ชำรุดเสียหายให้เป็นของใหม่ การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ หรือเป็นผู้ที่มีอาชีพเฉพาะด้านเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งสตรีหรือ เด็กผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้สูงอายุที่สามารถดำรงค์ชีพประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุข ยังไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งบางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนในขณะนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละปีจะต้องมีผู้บริโภคได้รับอันตราย เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บไม่มากก็น้อยจากการติดตั้งจากปัญหาดังกล่าวทั่วโลกเป็นต้น.
ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการออกแบบขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ อัจฉริยะ ที่แบ่งส่วนประกอบออกเป็น 2 ชิ้น เรียกว่าตัวผู้ และ ตัวเมีย ทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และการเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการต่างๆ ได้อย่างมากมาย เอื้อประโยชน์ ต่อวงการอุตสาหกรรม หลอดนีออนเล็ก T5 ที่ก่อเกิดการออกแบบขั้วรับหลอดเฉพาะตัว โดยเฉพาะขั้วรับหลอดรุ่นงวงช้าง (Elongated Dock) ที่ได้รับการยืนยัน และรับรองจากสำนักงาน PCT ว่า เป็นนวัตกรรมการประดิษฐ์ที่ใหม่ที่สุดในโลก(Inventive Step) ที่ยังไม่มีผู้ใดออกแบบมาก่อน จะช่วยให้การบริโภคหลอดนีออนเล็ก T5 ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับหลอดผอม T8 มากกว่า 22% แต่ให้แสงสว่างใกล้เคียงกัน เพิ่มขึ้น เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวม
ตัวอย่างข้อด้อยของการใช้ขั้วรับหลอดชนิดขั้วบิด และ ขั้วสปริง
1. การติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ ให้เข้ากับชุดโคมที่ใช้ขั้วรับหลอดทั้ง 2 รุ่นดังกล่าว ทำได้ค่อนข้างลำบาก ต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์การทำงานช่วยดำเนินการ
2. การปรับเปลี่ยนหลอดหรือขั้วรับหลอดทำได้ค่อนข้างลำบาก บางครั้งอาจเกิดความเสียหายกับขั้วรับหลอด เช่นเกิดการแตกหักเนื่องจากการบิดหลอดของขั้วรับหลอดที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีอายุการใช้งานเกินกำหนด ขณะทำการปลดหลอดออกบ้าง เกิดปัญหาจากขั้วรับหลอด แตกหัก เนื่องการบิดหลอด การบีบอัด และการกดหลอดบ้าง และที่ร้ายแรงที่สุดคือการเกิดอุบัติเหตุ

กระทบต่อช่างไฟฟ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เช่น หลอดไฟแตกหักเสียหาย เศษแก้วอาจทำอันตรายผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติจะต้องใช้มือสัมผัสกับตัวหลอดฟลูออเรสเซ็นต์อยู่ตลอดเวลาขณะทำงาน เป็นต้นและหากในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนขั้วรับหลอดใหม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชิ้น ขณะที่ขั้วรับหลอดรุ่น อัจฉริยะสามารถเลือกเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง (ตัวผู้ และ / หรือ ตัวเมีย) ได้เฉพาะชิ้นที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ซึ่งให้ความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย และคล่องตัวในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก
3. การดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษาตามตารางเวลา อาจจะทำได้ไม่ง่ายนักสำหรับขั้วรับหลอดรุ่นขั้วบิด และขั้วสปริง ดังนั้นหากการใช้งานเกินอายุการใช้งานโดยมิได้ตรวจสอบ โดยการละเลย หรือ เลินเล่อไม่ดำเนินการตามกำหนด ทำให้ขั้วรับหลอดเสื่อมสภาพ สามารถแตกหัก หรือเนื้อวัสดุละลาย เมื่อครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนขั้วรับหลอด หรือ หลอดฟลูฯเป็นของใหม่ อาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานได้โดยง่าย ทั้งนี้เหตุผลหลักก็เนื่องมาจากว่าโครงสร้างปฏิมากรรมของขั้วรับหลอดรุ่นขาบิด และขาสปริงไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และความปลอดภัยนั่นเอง
4. ทั้งขั้วรับหลอดรุ่นขั้วบิด และขั้วสปริง ไม่เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งอย่างเป็นอิสระ โดยจะต้องมีชุดโคมประกอบเป็นชุดสำเร็จรูปไว้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับการติดตั้งเพื่อการใช้ประโยชน์ทุกครั้ง
5. ไม่สามารถสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ในการติดตั้ง และ ให้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่จำกัด การเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ดีไซน์แนวใหม่ที่ทันสมัย และสวยงาม ในพื้นที่นั้นๆ เช่นการต่อหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ในลักษณะอนุกรม 4 หลอดต่อเนื่องกันโดยใช้ขั้วรับหลอดเพียง 5 ชิ้นเท่านั้น(ลดการใช้ขั้วรับหลอดได้ถึง 37%) และสามารถติดตั้งสวิทช์ เปิด-ปิด เพียงอันเดียว เกิดความประหยัด เมื่อใช้ขั้วรับหลอด อัจฉริยะ หรือการติดตั้งแบบซ่อนดวงไฟ สามารถติดตั้งในลักษณะลอยตัว โดยไม่ต้องนำชุดรางโคมไฟมาประกอบ เกิดความประหยัดค่าใช้จ่าย และให้แสงสว่างเป็นจังหวะที่สวยงามเป็นระเบียบได้ เป็นต้น
6. ไม่สามารถติดตั้งสวิทช์ เปิด – ปิดในตัว เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ประหยัด และคล่องตัว
ที่เพิ่มขึ้นได้
7. ไม่สามารถดัดแปลงใช้กับหลอดขนาดอื่นเช่น หลอดนีออนเล็ก T5 และหลอดผอม T8 ได้ในชิ้นเดียวกัน
8. ไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ด้านในขั้วรับหลอดชิ้นเดียวกัน
9. ไม่สามารถถอดเปลี่ยนขั้วรับหลอดจากโคมชุดใดชุดหนึ่ง ไปเปลี่ยนใช้กับโคมชุดอื่น ที่ชำรุด
เสียหายแต่ต้องการใช้งาน ณ เวลานั้น ได้โดยง่าย
10. ไม่สามารถให้สีสรรที่สวยงามของชิ้นงานได้ ทำให้แลดูน่าเบื่อ และไม่มีชีวิตชีวา เมื่อเทียบกับขั้วรับหลอด อัจฉริยะ
11. ไม่สามารถถอดขั้วรับหลอดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยได้ หากมิได้ใช้แสงสว่างในพื้นที่นั้นๆ
เป็นเวลานาน
12. ไม่มีความหลากหลายในการเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น การเลือกใช้รุ่นที่
มีสวิทช์เปิด-ปิดในตัว หรือการเลือกใช้ขั้วรับหลอดชนิด 2 หน้า หรือการเลือกใช้ขั้วรับ หลอดที่สามารถใช้ได้กับหลอด T5 และ T8 ในตัวเดียวกัน___________________________________________

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-437-7190, 02-437-
Website : www.app.co.th