« Back

 

บาสเก็ต โซฟา บาสเก็ต โซฟา บาสเก็ต โซฟา บาสเก็ต โซฟา

Product Name : บาสเก็ต โซฟา

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2013
Company : บีพีเอส มิลคอม จำกัด
Designer : รัฐ เปลี่ยนสุข

Design Concept

จากการตีโจทย์อันเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มลูกค้า เราพยายามนำเสนอภาพสินค้าที่ให้ความนุ่มนวลและเป็นกันเองผ่านทางตะกร้า ซึ่งนอกจากจะมีความเป็นพื้นถิ่นแล้วยังมีความอบอุ่นในรูปทรง เราจึงเลือกใช้รูปทรงดังกล่าวมาเป็นรูปทรงตั้งต้นในการออกแบบโซฟานี้

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 022358260
Website : www.platoform.com