« Back

 

นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ นอร์ซ

Product Name : นอร์ซ

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2014
Company : บริษัท อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
Designer : นายสหชัย อินอากร

Design Concept

เป็นเก้าอี้บาร์สูงที่ออกแบบให้ดูเรียบง่าย ด้วยเส้นสายที่ไม่สับซ้อน โดยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย ในการใช้งานด้วยการออกแบบเป็นรอยยักที่พนักพิงหลัง เพื่อการใช้งานในการแขวนของ เช่น กระเป๋า, เสื้อคลุม, หมวก, ร่ม ฯลฯ ทำให้เก้าอี้มีประโยชน์มากขึ้นจากเส้นสายของตัวเอง

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 038-037-200-2
Website : www.imatzh.com