« Back

 

Caffeine File A4, A5, Purse

Product Name : Caffeine File A4, A5, Purse

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2009
Company : Osisu Co., Ltd.
Designer :

Design Concept

แฟ้มใส่เอกสาร ผลิตจากเศษวัสดุ (ซองกาแฟ / ถุงพลาสติก) ที่มีจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความแข็งแรงในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุและสีสันที่สวยงาม เช่นสีเงินของซองกาแฟ จึงนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการทดลองจัดวางวัสดุที่ได้มาด้วย Pattern ที่แตกต่าง แต่ให้คงสภาพและขนาดของวัสดุเดิมเพื่อให้มีเศษเหลือจากการผลิตน้อยที่สุด

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website : www.osisu.com