« Back

 

กระถางต้นไม้ 12 collection กระถางต้นไม้ 12 collection กระถางต้นไม้ 12 collection กระถางต้นไม้ 12 collection

Product Name : กระถางต้นไม้ 12 collection

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company : เฟม
Designer : พรพรรณ สุทธิประภา

Design Concept

กระถางนี้ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องรดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอในต้นไม้บางประเภท และตอบสนองการใช้ชีวิตคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายในการดูแลต้นไม้ คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถให้น้ำหล่อเลี้ยงและรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ในระยะเวลาที่นานขึ้น กระถางนี้จะต้องสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณนึง และรักษาความชื้นให้กับดิน และรากของต้นไม้ได้เป็นเวลานานขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงรักษาความสามารถในการถ่ายเทอากาศให้กับดินได้
ดังนั้น จึงเกิดแรงบันดาลใจในการดัดแปลงนวัตกรรมการใช้ทางเชื่อมน้ำด้วยเชือกมาปรับใช้กับงานออกแบบกระถางนี้ และเลือกใช้วัสดุเซรามิคเพื่อรักษาความสามารถในการระบายอากาศและความชื้นของกระถางได้

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 092-2263596
Website : www.fem-ceramics.com