« Back

 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Product Name : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company :
Designer : วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์

Design Concept

ปรับภาพลักษณ์ให้องค์กรดูมีความความเป็นมิตรและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงอายุ เพื่อสื่อสารออกไปว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกคนในครอบครัว ในขณะเดียวกันก็มีรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย มีความเป็นสากลเพื่อสื่อสารกับนานาชาติ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่ง่ายต่อการจดจำ แต่ก็มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เปิดโอกาสให้คนอ่านสามารถใช้จินตนาการเพื่อตีความต่อได้ โดยตัว CI ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนที่ถ่วงดุลย์กันอยู่ซึ่งโดยนัยยะต้องการสื่อสารไปถึง 3 สดมภ์หลักในธุรกิจหนังสือ คือ ผู้จัดพิมพ์ ผู้จำหน่าย และผู้อ่าน โดยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนที่ว่านั้นก็สามารถอ่านและตีความได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวแรกในชื่อภาษาอังกฤษขององค์กร P B A โดยถ้าลากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนให้เชื่อมโยงกันกันก็จะกลายเป็นตัว T ขณะเดียวกันก็สามารถอ่านให้เป็นเหมือนรูปลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หนังสือ หรือเป็นภาพของคนกำลังจับกลุ่มกันเพื่ออ่านหนังสือ ในขณะที่ตัวอักษรย่อของตัวองค์กร PUBAT มีการปรับมาใช้ตัวอักษร pubat ซึ่งเป็นตัวพิมพ์เล็กแทนเพื่อลดความขึงขังเป็นทางการ

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :