« Back

 

เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง เหนียวนึ่ง

Product Name : เหนียวนึ่ง

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company :
Designer : ยศวดี รัสอาด

Design Concept

การนำเรื่องราวและวิถีการกิน การเป็นอยู่แบบคนอีสาน มาถ่ายทอดในรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อถึงกลิ่นอายของความเป็นพื้นถิ่นนั้นๆได้ แต่อยู่ในรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในสังคมเมืองปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเข้าไปอยู่ในบริบทการเป็นอยู่ของคนเมืองได้อย่างไม่เคอะเขิน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 061-6911028
Website : -