« Back

 

กะติ๊บ กะติ๊บ กะติ๊บ

Product Name : กะติ๊บ

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2019
Company : บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด
Designer : นายอภิวัฒน์ ชิตะปัญญา

Design Concept

ทีนั่งเซรามิคชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก “กระติ๊บ” ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้เก็บข้าวเหนียวของประเทศไทยมายาวนานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กระติบเป็นเครื่องจักสานที่มีลักษณะทรงกลมมีฝาปิด โดยผู้ออกแบบได้นำรูปทรงดั้งเดิมที่เป็นงานหัตถกรรมมาออกแบบและปรับสัดส่วนขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน มีการใช้ลวดลายแนวตั้งและแนวนอน ที่เกิดจากการเซาะร่องทดแทนลวดลายจักสานแบบเดิม รวมถึงการใช้สีพาสเทล เพื่อลดความแข็งกระด้าง และทำให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 053-338857
Website : www.prempracha.com