NEWS &

EVENT

สินค้า DEmark 2014 ร่วมจัดแสดงในงาน Good Design Exhibition 2014

10.11.2014

ณ Tokyo Midtown กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 

 

สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2557 (DEmark 2014) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมฯ และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผู้จัดการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 518 รายการ และได้มีการพิจารณาคัดเลือกสินค้า 83 รายการ ให้ได้รับรางวัล DEmark ปี 2557 จากนั้นได้สนับสนุนสินค้าที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวด Good Design Award 2014 (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น 

ซึ่งผลการประกวดในปีนี้ สินค้าไทยได้รับรางวัล G-mark จำนวน 33 รายการ และได้นำสินค้าดังกล่าวไปจัดแสดงผลงานภายในงาน Good Design Exhibition 2014 ณ อาคาร Tokyo Midtown ชั้น 5 พื้นที่ 130 ตร.ม. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งในปีนี้ JDP ได้เชิญคณะกรรมการ DEmark จากประเทศไทย 2 ท่านคือ ม.ล.ภาวินี สันติศิริ นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ และ ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล G-mark Best 100 ในครั้งนี้ด้วย