NEWS &

EVENT

สินค้า DEmark 2016 ร่วมจัดแสดงในงาน Good Design Exhibition 2016

28.11.2016

ณ Tokyo Midtown กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559 
 
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2559 (DEmark 2016) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมฯ และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผู้จัดการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 616 รายการ และได้มีการพิจารณาคัดเลือกสินค้า 67 รายการ ให้ได้รับรางวัล DEmark ปี 2559 จากนั้นได้สนับสนุนสินค้าที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวด Good Design Award 2016 (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น 
                    
ซึ่งผลการประกวดในปีนี้ สินค้าไทยได้รับรางวัล G-mark จำนวน 36 รายการ และได้นำสินค้าดังกล่าวไปจัดแสดงผลงานภายในงาน Good Design Exhibition 2016 ณ อาคาร Tokyo Midtown กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559