NEWS &

EVENT

Good Design Exhibition ปี 2563

15.11.2019

         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Institute of Design (JDP) ในการร่วมกำหนดทิศทางการพิจารณารางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพื่อให้รางวัล DEmark ของไทยได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งในด้านแนวคิดการออกแบบ การใช้งาน และคุณภาพของการผลิต ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

     โดย JDP ในฐานะคณะกรรมการพิจารณารางวัล Good Design Award (G-Mark) ยังได้สนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark ของไทยผ่านเข้ารอบที่สองของการตัดสินการประกวดรางวัล Good Design Award (G-Mark) ในงาน Good Design Exhibition ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งรางวัล G-mark นั้นถือเป็นรางวัลทางด้านการออกแบบอันทรงเกียรติรางวัลหนึ่งของโลก ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและความมีมาตรฐานของรางวัล DEmark ในระดับนานาชาติ

  

    ในปี 2562 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต่อยอดสินค้าไทยที่ได้รับรางวัลการออกแบบดี DEmark
ปี 2562 เข้าร่วมประกวดรางวัล Good Design Award (G-mark) เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและนานาชาติ โดยมีสินค้าและผลงานการออกแบบของไทยผ่านการคัดเลือกจำนวน 21 ผลงาน จากผลงานของบริษัทชั้นนำและนักออกแบบจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประกวด G-mark ทั้งสิ้น 4,772 ผลงาน และมีผลงานผ่านการคัดเลือกรวม 1,420 ผลงาน โดยมีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยมีผู้ประกอบการไทยที่เดินทางเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง ได้แก่ บริษัท กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (bloomink เครื่องประดับจากการพับกระดาษ ที่ใช้เทคนิคการละลายของหมึกพิมพ์มาสร้างสรรค์ลวดลาย)  และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Silver spoon ช้อนที่ออกแบบสำหรับผู้ที่มีกล้ามเเนื้อมือและแขนอ่อนแรงให้สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง)

     สำหรับผลงานของนักออกแบบไทยที่ผ่านการคัดเลือกได้ถูกนำไปจัดแสดง ณ คูหา DEmark ในงาน Good Design Exhibition 2019 ณ Tokyo Midtown
กรุงโตเกียว ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

  

     การนำผลงานการออกแบบของไทยเข้าร่วมงาน Good Design Exhibition จึงนับเป็นเวทีสำคัญให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบได้ประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สามารถใช้รางวัลที่ได้รับเป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงงานออกแบบที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์จากงานออกแบบนั้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือต่อยอดทางธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

     ปัจจุบันมีสินค้าและผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการ/นักออกแบบไทยได้รับรางวัล DEmark ทั้งสิ้นรวม 821 รายการ ซึ่งมีสินค้า DEmark ที่ได้รับรางวัล G-mark ด้วย รวม 449 รายการ โดยในปี 2562 มีสินค้าและผลงานการออกแบบได้รับรางวัล DEmark จำนวน 72 รายการ (จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 685 รายการ) โดยมีผลงานได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล G-mark 21 รายการ

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.demarkaward.net